අඳිනවා කියාගන්න බැරුව අදිනවා කියලා හුරතල් දිසානායකට වෙච්ච වැඩේ