අමා ගඟුල සදහම් වන්දනාව

2017/01/07 දින කුලියාපිටිය කනදුල්ල මහා පිරිවෙනේදී,කාව්‍ය විශාරද පූජ්‍ය දීගල පියදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේගේ ගෞරවනීය වැඩමවීමෙන් පැවැත්වූ
“අමා ගඟුල සදහම් වන්දනාව”
ආශිර්වාද පහන් පූජාව..