ආත්මාරක්ෂාවට තමන්ගේ වටේට ආවරණයක් දාපු මාළුවා.. මේ මාළුවගෙ නම ඇහුවොත් පුදුම වේවි..