ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ සිරස ‘ජීවිත නංවන ජාතික මෙහෙවර’ කලා කීර්තී ආචාර්ය එඩ්වින් ආරියදාස