ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ සිරස ‘ජීවිත නංවන ජාතික මෙහෙවර’ අදහස් දක්වන්නේ සංගීතවේදී සරත් ද අල්විස්