කංකරච්චලේ මැද සිංදු විතරක්ම අහන්න සතියේ දවස්වල සවස 4.00 ට ලොවින් කැදැල්ලට අහන්න