කතරගම දෙවිඳුන්ගේ වේලායුධය රැගත් පෙරහැරේ සුවිශේෂ අවස්ථා.