කුට්ටයගොල්ල ශ්‍රී සුගත බෝධිමළු විහාරස්ථායේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම