කුණු එකතු කරන ක්‍රියාවලියටත් රොබෝ තාක්ෂණය.

කුණු එකතු කරන ක්‍රියාවලියටත් රොබෝ තාක්ෂණය.
අධි තාක්ෂණය සහිත, රියදුරන් රහිතව පාලනය වන, අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ, රොබෝ තාක්ෂණය මුසු වුණු මෙම විශේෂ ට්‍රක් රථය මෙම
වසර අවසානයට පෙර ස්වීඩනයේදී හඳුන්වා දීමට නියමිතයි.