ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි

“ගමයි පන්සලයි සිරස රේඩියෝවයි” විහාරාරාම ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිසංස්කරණය වන ඉමදුව-කෝදාගොඩ රාජමාලකාරාම පුරාණ විහාරය 2015-02-26