ගමේ සංගීත කණ්ඩායමට රටේ තැන හදන සිරස FM සරිගම සාජ්ජය “ඇඹිලිපිටිය ඩිලයිටඩ්” සමඟින් දිමංක වෙල්ලාලගේ, බුද්ධික උෂාන්