ගමේ සංගීත කණ්ඩායමට රටේ තැන හදන සිරස FM සරිගම සාජ්ජය කැළණිය Great සමඟින් රොමේෂ් සුගතපාල, විරාජ් පෙරේරා