ගමේ සංගීත කණ්ඩායමට රටේ තැන හදන සිරස FM සරිගම සාජ්ජය අමිලා නදීශානි , කුමාරසිරි පතීරණ සමග අජිත් පෙරේරා ප්‍රමුඛ BRANDED සංගීත කණ්ඩායම