ගමේ සංගීත කණ්ඩායමට රටේ තැන හදන සිරස FM සරිගම සාජ්ජය “Kandy B-Cool” සමගින් ආත්මා ලියනගේ, ශිරෝමි රත්නායක