ග්‍රැමෆෝන් යුගයේ සිට ring tone යුගය දක්වා සදාතනික ගී සිරස සමඟ ගයමු..