ගාල්ල ශ්‍රී පරමානන්ද රාජ මහා විහාරස්ථානයේ සිට සිරස යුනියන් ඇෂුවරන්ස් වෙසක් කලාපය වෙත වැඩම කරවන ධාතූන් වහන්සේලා ගාලු වරායේ සිට මහ සයුර මැදින් කොළඹ වරාය දක්වා වැඩමවීමෙන් අනතුරුව,නාවික හමුදා මූලස්ථානය වෙත වැඩමවීම.