ගාල්ල ශ්‍රී පරමානන්ද රාජ මහා විහාරස්ථානයේ සිට සිරස යුනියන් ඇෂුවරන්ස් වෙසක් කලාපය වෙත වැඩම කරවන ධාතූන් වහන්සේලා ගාලු වරායේ සිට මහ සයුර මැදින් කොළඹ වරාය දක්වා වැඩම කරවීම ඇරඹෙයි