ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද? තුලා ලග්නය සහ වෘශ්චික ලග්නය “සතුරු කරදර ඇතිවේ රෝග පීඩා අඩුවේ”