ගුරු මාරුව ඔබේ ලග්නයට බලපාන්නේ කෙසේද? මේශ ලග්නය සහ වෘෂභ ලග්නය “හදිසි ධන ලාභ ඇතිවේ බාධක ඉවත් වේ”