සිරස FM හරිත අගෝස්තුව – 01

තවලම, ඇල්ල, වළහන්දූව සහ වීරකැටිය සමනල සමාජය පසුගිය අගෝස්තු 07 වැනිදා සිරස FM හරිත අගෝස්තුව වැඩසටහන හා සම්බන්ධ වූ අයුරු…