දක්ෂ පුතී – අනවශ්‍ය ලෙස නම දික්කරගත් එකම ශාකය කුමක්ද?

Parrot එක්ක ලොවින් කැදැල්ලට හවස තමයි දවස
“දක්ෂ පුතී – අනවශ්‍ය ලෙස නම දික්කරගත් එකම ශාකය කුමක්ද?”
Parrot එක්ක ලොවින් කැදැල්ලට සතියේ දිනවල සවස 4.00 ට – සිරස FM