දිය යට සිට , ගුවන් විදුලි විකාශය

වැඩිම වෙලාවක් දිය යට සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලද, ගුවන් විදුලි විකාශය සඳහා වන ගිනස් ලෝක වාර්තාව පිහිටුවීමට ඩුබායි හි චැනල් 4 ගුවන් විදුලි නාලිකාව පසුගියදා සමත් වුණා. ඔවුන්ගේ ගුවන් විදුලි විකාශය පැවති කාලය පැය 5ක් විනාඩි 25ක් සහ තත්පර 25ක් බව ගිනස් ලෝක වාර්තා කමිටුව ප්‍රකාශ කළා.