නාසා ආයතනය සූර්යයා ආසන්නයට යැවීමට බලාපොරොත්තු වන යානාව.