පතොක් බෝගන්විලා කටු සහිත ගස් ගේ ඉස්සරහ තිබ්බොත් වෙනදේ දන්නවද?… ඉරිදා රාත්‍රී 8යි 8ට සුභ රාත්‍රිය අහන්න…