ප්‍රේත ආත්මයක් ගෙන්වීමේ අභියෝගයට කේසේ මුහුණ දෙයිද?

පාරම්පරික යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ශාන්‍ති කර්ම උපදේශක රෝශාන් චානක තිසේරාට මෙවර අභියෝගය සිරසfm අපෙන්..! ඔහු ප්‍රේත ආත්මයක් ගෙන්වීමේ අභියෝගයට කේසේ මුහුණ දෙයිද? එය සජීවීව දැකගන්න