ප්‍රේම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය ගැන

ප්‍රේම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය ගැන මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්නයන් සමඟ සාකච්ඡා කෙරෙන විශේෂ සති අග සාදය වැඩසටහන බණ්ඩාරවෙල සිට සජීවී ව …