පිහිඹිය ලෑල්ලේ පවන් පිණි බිඳු සෝමදාස හාල් කිලෝ දහදාහක් උස්සපු හැටි