පුංචි ප්‍රාඥයා

සිරස FM දිනුම පුංචි ප්‍රාඥයා.. සමනල සිරසේ විකාශනය වන සිරස FM දිනුම පුංචි ප්‍රාඥයා තේරීමේ තරගයේ මාර්තු සහ අප්‍රේල් ජයග්‍රහණ සදහා සහතික පත් සහ ත්‍යාග බෙදාදීම..