පූජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන අනු නා හිමි සඳුනි…” ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිවන්සුව….

සාධු ජන සිත් සතන් සරු අරුතින් පැහැපත් කල මෙපින්බිමට දම් පහනක්ම වූ…
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති බෙල්ලන්විල රජ මහා විහාරාධිකාරී..
“පූජ්‍ය මහාචාර්ය බෙල්ලන්විල විමලරතන අනු නා හිමි සඳුනි…”
ඔබ වහන්සේට අමාමහ නිවන්සුව….