පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සදහම් දේශණය

මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ඔබට ධර්මය දේශනා කරන
“පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සදහම් දේශණය”
අකුරැස්ස පෝරඹ ශ්‍රී බෝධිරුක්ඛාරාමයේදී..