මහරහතුන් වැඩි මග ඔස්සේ ඔබට ධර්මය දේශනා කරන “පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සදහම් දේශණය”