මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනා කරන පූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාණ ස්වාමීන්වහන්සේගේ සුමධුර ධර්ම දේශණය වාද්දුව, තල්පිටිය, බෝධිරාජ මහා ව්හරස්ථානයේසිට..