මහානුභාව සම්පන්න වජ්‍රාසන වන්දනාව - Sirasa FM

sfmbanner

Now On Air : Namaskaraya

Coming Next : Damsak Nada

මහානුභාව සම්පන්න වජ්‍රාසන වන්දනාව

පූජ්‍ය දීගල පියදස්සි ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් බ්‍රේබෲක් පෙදෙස ශාක්‍ය මාලකය ඉදිරිපිටදී පවත්වනු ලැබූ මහානුභාව සම්පන්න වජ්‍රාසන වන්දනාවේ විශේෂ අවස්ථා