මීලඟ සඳකැන් වැසිලා ප්‍රසංගය සමඟින් අපි නුදුරේදීම හමුවෙමු..

සඳකැන් වැසිලා ප්‍රේම ගීතයේ ප්‍රේම් හැඩය..
ප්‍රේම කීර්ති ද අල්විස් විසින් රචිත ගී ගැයුණු මියැසි ප්‍රසංගය විඳින්නට
බණ්ඩාරවෙල නගර ශාලාවට අතුරු සිදුරු නැතිව රැස් වූ ලංකේය රසවතුනි ඔබට බෙහෙවින්ම තුති..
මීලඟ සඳකැන් වැසිලා ප්‍රසංගය සමඟින් අපි නුදුරේදීම හමුවෙමු..