මුතුකුඩ මල් වරුසාට උත්තර දෙන්න බැරිවුනු ලෝකේ මුලින්ම කිරි කාපු පුද්ගලයා කවුද?