මේ මොහොතේ කහතුඩුව සම්බෝධි යෝගාශ්‍රමයේ පැවැත්වෙන මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනයේ සජීවී විකාශය