මේ මොහොතේ බොරැල්ල, ආයුර්වේද රෝහල් පරිශ්‍රයේ පැවැත්වෙන මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනයේ සජීවී විකාශය