මේ මොහොතේ හලාවත, බිංගිරිය, වනරතන ආරාණ්‍ය සේනාසනයේ පැවැත්වෙන මහරහතුන් වැඩි මඟ ඔස්සේ ධර්ම දේශනයේ සජීවී විකාශය.