රොබෝලා 1007 ක්

වැඩිම රොබෝලා ප්‍රමාණයක්, ( රොබෝලා 1007 ක් ) එකම තැන , එකම වෙලාවේදී එකම ආකාරයට නටපු හැටි …