රොමා බබා එක්ක ලොවින් කැදැල්ලට.. සතියේ දිනවල සවස 4ට සිරස FM අහන්න.