“ලකයි සිකයි” පළමු සංවත්සරය සිරස FM අපිත් එක්ක සැමරුවේ මෙහෙමයි… “Lakai Sikai” 1st Anniversary Celebration With Sirasa FM Team