ලකයි සිකයි සූරිය සිරසයි සතියේ දිනවල උදේ 8.00 ට

වසම හරියන්න “ලකයි සිකයි උදේ 8 යි”
දැන් අහන්න..
“අද කවුරු කීයක් දිනයිද..? දැන්ම SMS කරන්න”