ලකයි සිකයි සූරිය සිරසයි – හොරා සතියේ දවස්වල උදේ 8.00 ට “ලකයි සිකයි සූරිය සිරසයි” අහන්න