ලකයි සිකයි සූරිය සිරසයි Morning Warning – පුතා අපේ නේ, Husband අපේ නේ