ලකයි සිකයි සූරිය සිරසි අද දින්නොත් අදම සල්ලි දිනාගත්ත වාසනාවන්තයෝ