ලැබුවාවූ අළුත් අවුරුද්ද බාධක ඉවත්වී සියළු හොඳ බලාපොරොත්තු ඉටුවන භාග්‍යවන්ත අළුත් අවුරුද්දක් වේවා…