ලොවින් කැදැල්ලට Parrot එක්ක Nelson – “දක්ෂ පුතී – අපේ රටට රිබන් හඳුන්වාදුන්නේ කවුද?”

ලොවින් කැදැල්ලට Parrot එක්ක Nelson – “දක්ෂ පුතී – අපේ රටට රිබන් හඳුන්වාදුන්නේ කවුද?”
මේ වගේ ජාති ගොඩක් එක්ක සිරස FM ලොවින් කැදැල්ලට Parrot එක්ක Nelson
ඇතිවෙනක් හිනාවෙන්න සතියේ දවස්වල හවස 4 – 6 සිරස FM අහන්න..