ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මැදිරියෙන් පිටත පටිගත කළ පළමු ගුවන් විදුලි නාට්‍යය

ශ්‍රි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට මැදිරියෙන් පිටත පටිගත කළ පළමු ගුවන් විදුලි නාට්‍යය, නවිනම තාක්ෂණ යෙන් යුත් පටිගත කිරීමේ තාක්ෂණ ක්‍රමවේද භාවිත කරමින් පටිගත කළ මෙය ගුවන් විදුලි ශ්‍රාවකයින්ට නවමු අත්දැකීමක් වන බව නිසැකය… සතියේ දිනවල දහවල් 1 සිට 4 දක්වා… සිරස එෆ්.එම් රන් මුද්දක් හැඩුවා….