සතියේ දවස්වල උදේ 8.00 ට “ලකයි සිකයි සූරිය සිරසයි” අහන්න FM 106.5 | 106.7 ලක්ෂ ගණන් සල්ලි ඔබේ අතට.