සතියේ ලග්න පලාපල

සතියේ ලග්න පලාපල – (මේෂ, වෘෂභ, මිථුන) ඉරිදා රාත්‍රී 8 යි 8 ට සුබ රාත්‍රිය අහන්න……

සතියේ ලග්න පලාපල – (මකර, කුම්භ, මීන) ඉරිදා රාත්‍රී 8 යි 8 ට සුබ රාත්‍රිය අහන්න……

සතියේ ලග්න පලාපල – (කටක, සිංහ, කන්‍යා) ඉරිදා රාත්‍රී 8 යි 8 ට සුබ රාත්‍රිය අහන්න……